Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανά έτος του εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται ως εξής:

Α έτος:  1.000€

Β έτος:  500€

Γ έτος:  500€

Το κόστος της συνολικής εποπτείας για κάθε ψυχοθεραπεία ορίζεται στο ποσό των 250€.

- Για την εγγραφή στο Α' έτος καταβάλλεται το ποσό των 200€ γιατο Α' έτος.

- Με την έναρξη του Β' & Γ' έτους καταβάλλεται το ποσό των 100€.

- Το υπόλοιπο ποσό για κάθε έτος καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις, η 1η στο μέσο του ακαδημαϊκού έτους & η 2η προ του τέλους του ακαδημαϊκού έτους.